Powrót do Nasze szkoły

Szkoła Policealna

 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
 • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną  świadectw/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do szkół nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r.

 

oke_waw_1574Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt_VI-VII_2019_01.pdf
oke_waw_1573Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-VI-VII_2019_01.pdf

Egzamin zawodowy

sesja czerwiec- lipiec 2019

 

Harmonogram_zawodowe_2019(1)

Na stronie:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

zamieszczone są szczegółowe informację o Egzaminie Zawodowym.

 

 

 

SZKOŁA POLICEALNA TWP KSZTAŁCI W ZAWODACH;

 • technik rachunkowości (2 lata)
 • technik BHP (1,5 roku)
 • technik administracji (2 lata)
 • opiekun osoby starszej (2 lata)
 • opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata)
 • opiekunka środowiskowa (1 rok)
 • asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)

1. Technik rachunkowości

Po pierwszym roku nauki słuchacze  zdają egzamin z kwalifikacji  1. – A.36.  Prowadzenie rachunkowości.

Słuchacz nabywa umiejętności:

 •  dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 • stosowania różnych metod kalkulacji,
 •  przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 •  sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej.

Po drugim roku nauki słuchacze zdają egzamin z  kwalifikacji 2. – A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Słuchacz nabywa umiejętności:

 •  prowadzenia w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych,
 •  rozliczania wynagrodzeń,
 •  rozliczania podatków i innych danin publicznych,
 •  sporządzania zeznań podatkowych i dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.

Zarówno w kwalifikacji 1 jak i 2 słuchacz  uczy się właściwie wykorzystywać nowoczesne metody techniki informatycznej ( rachunkowość komputerowa).

Słuchacz, który zdał egzamin zawodowy z danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która zdała egzaminy z 1 i 2 kwalifikacji oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla zawodu technika rachunkowości, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Absolwent szkoły jest przygotowany do pracy w:

● biurach rachunkowych,

● komórkach księgowo-finansowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych, w bankach, w instytucjach ubezpieczeniowych, w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach skarbowych, urzędach samorządów terytorialnych i jednostkach organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Nabycie wyżej wymienionych umiejętności umożliwia absolwentom, nie tylko wykonywanie zadań typowych dla tego zawodu, lecz także podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.
Absolwenci tej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

2. Technik bhp

Absolwent szkoły policealnej kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.  Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp

3. Technik administracji

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej między innymi w urzędach wojewódzkich,  rejonowych,  powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

4. Opiekun osoby starszej

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Opiekun osoby starszej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.

5. Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Do obowiązków opiekuna należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.  Absolwenci tej szkoły mogą być zatrudnieni w domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz wszystkich instytucjach opiekuńczych.

6. Opiekunka środowiskowa

Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych, doradza mu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego. Powinna również kontaktować się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.  Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy itd.

7. Asystent osoby niepełnosprawnej

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Asystent osoby niepełnosprawnej inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. Istotnym zadaniem pracy asystenta jest współpraca z różnymi instytucjami, ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Do głównych zadań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej należy towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych, jak również pobudzanie jego aktywności społecznej. Praca w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga zdolności swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą niepełnosprawną, jak również pełnej akceptacji, tolerancji oraz wrażliwości i indywidualnego traktowania potrzeb podopiecznego. Ważne cechy w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to: niekonfliktowość, gotowość do wprowadzania zmian, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, opiekunami oraz środowiskiem, w którym przebywa podopieczny. Cechy niezbędne to: sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, empatia, cierpliwość, skuteczność działania, zdecydowanie oraz odporność na stres.

PODANIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ – pobierz tutaj

Warunki przyjęcia do szkoły:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

EGZAMIN ZAWODOWY

 • PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI- 431103
 • PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku dostępne są na stronie:  http://www.oke.waw.pl/?go=page&id=303

PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK ADMINISTRACJI

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

   
   
 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/nasze-szkoly/szkola-policealna/