CDN

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i innymi aspektami naszego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szanowni Nauczyciele

Przekazuję Państwu ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 dotyczącą wspomagania szkół i przedszkoli.

Życzę sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Na wspomaganie składa się:

1. Diagnoza podstawowa potrzeb szkoły/placówki.

2. Diagnoza pogłębiona potrzeb szkoły/placówki w formie warsztatów z wykorzystaniem

różnorodnych narzędzi diagnostycznych – spotkanie z radą pedagogiczną.

3. Szkolenia tematyczne rady pedagogicznej, wynikające z rozpoznanych potrzeb.

4. Konsultacje grupowe – tematyka i miejsce spotkania do uzgodnienia.

5. Przykłady dobrych praktyk:

- narzędzia do diagnozy ucznia,

- programy zajęć pozalekcyjnych,

- scenariusze zajęć z kreatywności.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/

Informacje ogólne

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Wyszkowie realizuje cele i zadania edukacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty Numer 72/NPDN/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. o wpisie do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa …

Pokaż strony »

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.Rozwój doradztwa zawodowego. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne …

Pokaż strony »

672856712

Oferta CDN

Oferta CDN TWP na 2018-2019  

Pokaż strony »

money

Opłaty

O terminie i miejscu rozpoczęcia danej formy oraz wysokości wpłaty zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Opłata - przeliczając 15 zł za 1 godzinę szkolenia. Istnieje możliwość wystawienia rachunku za szkolenie. Zniżkę mają: członkowie TWP. Z każdej formy doskonalenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Należność za udział w płatnych formach doskonalenia należy wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy w …

Pokaż strony »

ms-word-icon

Organizacja

Szkolenia rad pedagogicznych realizujemy na zamówienie tzn. dostosowujemy temat i treść szkolenia do oczekiwań i potrzeb nauczycieli. Wszelkie warunki dotyczące realizacji szkolenia ustalamy indywidualnie. Osoby zainteresowane formami kształcenia i doskonalenia zamieszczonymi w ofercie proszone są: o zgłoszenie telefoniczne lub  wypełnienie indywidualnej karty zgłoszenia i przesłanie listowne na  niżej podany adres, faxem, mailem.   W przypadku …

Pokaż strony »