CDN

[important]Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i innymi aspektami naszego Centrum Doskonalenia Nauczycieli[/important]

Szanowni Nauczyciele

Przekazuję Państwu ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 dotyczącą wspomagania szkół i przedszkoli.

Życzę sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Na wspomaganie składa się:

1. Diagnoza podstawowa potrzeb szkoły/placówki.

2. Diagnoza pogłębiona potrzeb szkoły/placówki w formie warsztatów z wykorzystaniem

różnorodnych narzędzi diagnostycznych – spotkanie z radą pedagogiczną.

3. Szkolenia tematyczne rady pedagogicznej, wynikające z rozpoznanych potrzeb.

4. Konsultacje grupowe – tematyka i miejsce spotkania do uzgodnienia.

5. Przykłady dobrych praktyk:

– narzędzia do diagnozy ucznia,

– programy zajęć pozalekcyjnych,

– scenariusze zajęć z kreatywności.

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/

Informacje ogólne

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Wyszkowie realizuje cele i zadania edukacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty Numer 72/NPDN/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. o wpisie do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa …

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2019/2020 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii …

Oferta CDN

OFERTA CDN TWP na 2019 – 2020 _1_   Oferta CDN TWP na 2018-2019  

Opłaty

O terminie i miejscu rozpoczęcia danej formy oraz wysokości wpłaty zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Opłata – przeliczając 15 zł za 1 godzinę szkolenia. Istnieje możliwość wystawienia rachunku za szkolenie. Zniżkę mają: członkowie TWP. Z każdej formy doskonalenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Należność za udział w płatnych formach doskonalenia należy wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy w …

Organizacja

Szkolenia rad pedagogicznych realizujemy na zamówienie tzn. dostosowujemy temat i treść szkolenia do oczekiwań i potrzeb nauczycieli. Wszelkie warunki dotyczące realizacji szkolenia ustalamy indywidualnie. Osoby zainteresowane formami kształcenia i doskonalenia zamieszczonymi w ofercie proszone są: o zgłoszenie telefoniczne lub  wypełnienie indywidualnej karty zgłoszenia i przesłanie listowne na  niżej podany adres, faxem, mailem.   W przypadku …

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com