Oferta CDN

Oferta edukacyjna CDN TWP na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Kursy doskonalące i szkolenia

Liczba godzin

1.

Awans zawodowy nauczyciela.

5

2.

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

5

3.

BHP Szkolenie okresowe pracowników pedagogicznych i administracyjno – biurowych.

8

4.

Cyfrowy nauczyciel, czyli technologie informacyjno-komunikacyjne TIK w praktyce edukacyjnej.

10

5.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe w szkole i klasie.

5

6.

Etyka zawodu nauczyciela. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.

5

7.

Gimnastyka korekcyjna.

15

8.

Indywidualizacja w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5

9.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?  Metoda konstruktywnej konfrontacji – program ORE.

5

10.

Jak zmieni się praca nauczyciela i pedagoga/psychologa szkolnego.

5

11.

Jakość edukacji matematycznej i przyrodniczej w kontekście realizacji podstawy programowej.

5

12.

Język angielski na różnych poziomach.

100

13.

Konstruowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w oparciu o zdiagnozowane potrzeby szkoły.

5

14.

Korygowanie trudnych zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w oparciu o metodę Carol Sutton.

5

15.

Kurs komputerowy.

20

16.

Logopedia z metodyką terapii zaburzeń mowy.

10

17.

Metoda Krakowska (wczesna nauka czytania)-wobec zaburzeń rozwoju dzieci.

5

18.

Metody pracy z dziećmi sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze.

5

19.

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej.

10

20.

Nowe metody nauczania i wychowania od przedszkola do matury – TOC to nauczanie dzieci samodzielnego myślenia.

5+5

21.

Ocenianie kształtujące-praktyczny warsztat metodyczny.

10

22.

Ochrona danych osobowych w szkole/placówce.

5

23.

Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki oświatowo-wychowawczej.

5

24.

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2017/18  ( cz. I i II)

5+5

25.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej-priorytet MEN.

5

26.

Pierwsza pomoc przedlekarska.

8

27.

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

10

28.

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu edukacji.

5+5

29.

Pokonywanie trudności w czytaniu metodą symultaniczno -sekwencyjną.

10

30.

Pomoc psychologiczno pedagogiczna, dokumentacja, praktyka.

5

31.

Praca z uczniem dyslektycznym mającym problemy z czytaniem i pisaniem-dostosowanie na wszystkich przedmiotach nauczania.

5

32.

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod kątem wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

5

33.

Program edukacyjno-profilaktyczny przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

5

34.

Program Golden Five -skuteczna pomoc wychowawcom klas – program ORE.

5

35.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły/placówki oświatowo-wychowawczej.

5

36.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole -  mediacje i negocjacje.

5

37.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych-upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jak sprawić, by chciało się czytać?

5

38.

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.

5

39.

Sposoby formułowania wniosków i rekomendacji z analiz, diagnoz, sprawdzianów i egzaminów.

4

40.

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – program ORE.

10

41.

Tańce w szkole i w przedszkolu.

10

42.

Techniki plastyczne i sposoby ich wykorzystania w praktyce szkolnej.

5-10

43.

Terapia pedagogiczna-usprawnianie deficytów rozwojowych.

10

44.

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

10

45.

Twórcze Boże Narodzenie-techniki plastyczne-ozdoby choinkowe, dekoracje bożonarodzeniowe.

5

46.

Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej.

5

47.

Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie.

5

48.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

5

49.

Wykorzystanie tablicy interaktywnej i platformy edukacyjnej.

5

50.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego. Nowelizacja statutu szkoły/placówki.

5

                          Inne zgłoszone przez dyrektorów.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/oferta-cdn/