Powrót do Szkolenia

Oferta szkoleniowa23/24

   Tematyka szkoleń  w TWP na  2023/24

 1. Dobra współpraca szkoły z rodzicami ucznia ze SPE.
 2. Notowanie graficzne i mapy myśli- czyli efektywność
 3. Organizacja oraz zadania specjalistów, nauczycieli i wychowawców w pomocy psychologiczno-pedagogicznej (szkolnych pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących proces edukacji).
 4. Higiena cyfrowa, czyli bezpieczne i zrównoważone korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (walka z dezinformacją i nauka weryfikacji treści publikowanych w massmediach).
 5. Program Golden Five- uniwersalny warsztat metodyczny dla każdego nauczyciela oferujący pomoc w pięciu obszarach dydaktyki i wychowania(program ORE).
 6. Szkolna Interwencja Profilaktyczna- metoda reagowania na używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia opracowana praz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (program ORE)
 7. Reagowanie na prowokacyjne zachowania uczniów :Konstruktywna konfrontacja (program ORE).
 8. Metoda Warnkego w terapii dysleksji (trening automatyzacji funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych).
 9. Autyzm i Zespół Aspergera- edukacja włączająca w ramach szkoły ogólnodostępnej.
 10. Metoda Krakowska- wspieranie ucznia z deficytami rozwojowymi (skuteczna i sprawdzona metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską).
 11. Interaktywne metody w doradztwie zawodowym- program Skills4Future
 12. Ocenianie kształtujące jako wsparcie motywacji ucznia w procesie nauczania (ocenianie pomagające się uczyć).
 13. Wczesna nauka czytania- metoda symultaniczno- sekwencyjna (skuteczna metoda wsparcia uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania metodą analityczno- syntetyczną).
 14. Terapia ręki.
 15. Opiekun osób starszych.
 16. Doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne i grupowe.
 17. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 18. BHP szkolenia okresowe
 19. Szkolenia i kursy zlecone.
 20. Kursy językowe: angielski, niemiecki, polski jako obcy.
 21. Kurs z księgowości:                                                                                     

Moduł  I   Ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne

Moduł II   Prawo pracy, wynagrodzenia, dokumentacja

Moduł III  Zagadnienia płacowe.                                                                            

 

 

 

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/cdn-2/oferta-cdn/