Tematyka szkoleń  w TWP na  2023/24

      

 1. Dobra współpraca szkoły z rodzicami ucznia ze SPE.
 2. Notowanie graficzne i mapy myśli- czyli efektywność
 3. Organizacja oraz zadania specjalistów, nauczycieli i wychowawców w pomocy psychologiczno-pedagogicznej (szkolnych pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących proces edukacji).
 4. Higiena cyfrowa, czyli bezpieczne i zrównoważone korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (walka z dezinformacją i nauka weryfikacji treści publikowanych w massmediach).
 5. Program Golden Five- uniwersalny warsztat metodyczny dla każdego nauczyciela oferujący pomoc w pięciu obszarach dydaktyki i wychowania(program ORE).
 6. Szkolna Interwencja Profilaktyczna- metoda reagowania na używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia opracowana praz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (program ORE)
 7. Reagowanie na prowokacyjne zachowania uczniów :Konstruktywna konfrontacja (program ORE).
 8. Metoda Warnkego w terapii dysleksji (trening automatyzacji funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych).
 9. Autyzm i Zespół Aspergera- edukacja włączająca w ramach szkoły ogólnodostępnej.
 10. Metoda Krakowska- wspieranie ucznia z deficytami rozwojowymi (skuteczna i sprawdzona metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską).
 11. Interaktywne metody w doradztwie zawodowym- program Skills4Future
 12. Ocenianie kształtujące jako wsparcie motywacji ucznia w procesie nauczania (ocenianie pomagające się uczyć).
 13. Wczesna nauka czytania- metoda symultaniczno- sekwencyjna (skuteczna metoda wsparcia uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania metodą analityczno- syntetyczną).
 14. Terapia ręki.
 15. Opiekun osób starszych.
 16. Doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne i grupowe.
 17. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 18. BHP szkolenia okresowe
 19. Szkolenia i kursy zlecone.
 20. Kursy językowe: angielski, niemiecki, polski jako obcy.
 21. Kurs z księgowości:                                                                                     Moduł  I   Ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne

Moduł II   Prawo pracy, wynagrodzenia, dokumentacja

Moduł III  Zagadnienia płacowe.                                                                            

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

6

 

2.

Praca ze stresem. „Moje ciało tańczy” Warsztat z elementami choreoterapii i tańca w kręgu.

4

3.

Wymagania Państwa wobec szkół. Czego oczekuje się od nauczyciela w szkole? (dotyczy wymagań zawartych w rozporządzeniu z 7 października 2009r o nadzorze pedagogicznym).

5

4.

Program edukacyjno – profilaktyczny przeciwdziałania agresji  i przemocy w   szkole.

6

5.

Dziecko zdolne – jak odkrywać zdolności ucznia i wspomagać jego rozwój?

6

6.

Zakres obowiązków nauczyciela w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej  w szkole.

5

7.

Indywidualizacja pracy na zajęciach dydaktycznych.

5

8.

Ciekawe spotkania z rodzicami.

5

9.

Ewaluacja w szkole.

5

10.

Motywowanie uczniów do nauki.

6

11.

Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

6

12.

Co i komu mówią oceny szkolne? Ocenianie diagnostyczne (wspierające, a ocenianie sumujące).

4

13.

Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów dla   uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

4

14.

Emisja i higiena głosu.

4

15.

Co to znaczy „wyrównywać szanse edukacyjne uczniów?

4

16.

Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole. Karta potrzeb i świadczeń.

6

17.

Jak przygotować szkołę do kontroli zewnętrznej.

5

18.

 Korygowanie trudnych zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w oparciu o metodę Carol Sutton.

6

19.

Program Golden Five.

2×6

20.

Przemoc w rodzinie wobec dziecka – procedury interwencyjne w szkole . Szkolna Niebieska Karta.

6

21.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole – mediacje i negocjacje.

6

22.

Zespołowe konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych w ramach nowego modelu pomocy psychologiczno – pedagogicznego w szkole.

6

23.

Identyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia szczególnie uzdolnionego.

6

24.

Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym.

6

25.

Efektywne czytanie.

2×6

26.

Ocenianie kształtujące w szkole.

6

27.

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowawcy i innowacje pedagogiczne.

6

28.

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – program ORE.

2×6

29.

Każde dziecko jest inne rozpoznawanie zdolności i zainteresowań, metody i formy pracy z uczniem zdolnym.

4

30.

Indywidualizacja pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w kontekście organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4

Lp.

Nazwa seminarium   (2-5 godz.)

 

Liczba godzin

1.

Na czym polega reforma programowa w szkole.

5

2.

Co to znaczy „tworzyć optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia”?

5

3.

Zadania szkoły i nauczyciela wynikające z preambuły do ustawy o systemie oświaty.

4

4.

Program wywoływania pozytywnych zachowań uczniów.

5

5.

Jak współpracować z trudnym rodzicem.

5

6.

Bezpieczeństwo w szkole.

5

7.

Kulturowe i wychowawcze walory sportu olimpijskiego.

5

8.

Spotkania z wydawnictwami Operon i Helion.

3

Permalink do tego artykułu: http://www.twpwyszkow.pl/300-2/